Obchodní podmínky

 
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ntsup.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.ntsup.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.ntsup.cz, jsou závazné.
 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je:
  registrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky a
  neregistrovanému zákazníkovi (kupujícímu) potvrzena objednávka textovou zprávou na jeho telefonní číslo.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.
 5. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Zaslání zboží


Dodací lhůta

 1. Zboží Vám doručíme do 3 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 20 pracovních dní. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
 2. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby

 1. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy zboží se liší v závislosti na předpokládané hmotnosti. Např. dopravu chladničky nelze realizovat prostřednictvím České pošty, s.p. , protože ta přijímá pouze zásilky do 30 kg.
 2. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

 1. Běžné prozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9.00 - 17.00 hod.
 2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.
 4. Součástí dodávky není instalace zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 6. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.ntsup.cz a právním řádem platným v ČR.
 4. Zboží reklamujte nejlépe přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu; urychlíte tak průběh reklamace.
 5. Zboží lze reklamovat u servisním středisku.
 6. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.ntsup.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.září.2012

 

 


Reklamační řád


Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.


Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.


Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu servisního prodejce.

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ntsup.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v platnom znení.
 2. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 

 

 

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
 2. Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 3. Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 4. Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

Ochrana osobných údajov kupujúceho

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.ntsup.cz okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.
 2. Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho vykonáva len presne určení pracovníci predávajúceho.
 3. Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením formulára "Košík" súhlasí, v zmysle § 5 ods 2 zákona č 101/2000 Z. z., so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.
 4. Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane ním poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č 101/2000 Z. z., v platnom znení.
 5. Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získanie ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulároch "Košík".
 6. Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná iba presne určeným pracovníkom predávajúceho.


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky, urobené prostredníctvom internetového obchodu www.ntsup.cz, sú záväzné.
 2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a je platná v okamihu vzájomného potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim tj okamihom, kedy je:
  registrovanému zákazníkovi (kupujúcemu) doručený e-mail s výpisom z objednávky a
  neregistrovanému zákazníkovi (kupujúcemu) potvrdená objednávka textovou správou na jeho telefónne číslo.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené bez DPH a s DPH.
 5. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná vrátane DPH, a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.
 7. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.

 

Zaslanie tovaru


Dodacia lehota

 1. Tovar Vám doručíme do 3 pracovných dní ak je na sklade, v opačnom prípade do 20 pracovných dní. Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každej položky v našej ponuke. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorenie dodávky alebo vypredania tovaru budete informovaní. O skutočnosť, že tovar momentálne nie je na sklade, budete bezodkladne informovaní e-mailom alebo telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.
 2. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú potvrdzované najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o dni pracovného voľna a pokoja predlžuje.

Spôsob dopravy a možnosti platby

 1. Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, tj pred odoslaním objednávky. Ponúkané možnosti dopravy tovaru sa líši v závislosti na predpokladanej hmotnosti. Napr. dopravu chladničky nemožno realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, sp , Pretože tá prijíma iba zásielky do 30 kg.
 2. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu len na opätovné vyžiadanie.

Prevzatie tovaru

 1. Bežné prevádzkové hodiny sú v pracovné dni (Po-Pi) medzi 9.00 - 17.00 hod
 2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a ak je to obvyklé u objednaného druhu tovaru potom aj záručný list a návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku.
 4. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na základe ustanovenia odseku 7 § 53 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote - predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania; napr. dátum doručenia je 1.2., Posledný deň tovar odoslať tzn. Napr podať k preprave či osobne vrátiť v sídle prevádzkarne je 15.2.). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30-tich dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.
 2. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. odsek 1), zašlite nám výrobok späť bez známok používania, nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom.
 3. Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť.
 4. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nemožno vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.
 5. Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar ponížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§ 53 Občianskeho zákonníka). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 8 § 53 zákona č 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov , spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

Záručné podmienky a reklamácie

 1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej opravovni.
 2. Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (nákup na IČ), ktorí tovar kupujú pre účely ďalšieho obchodu s daným výrobkom. V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR.
 3. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.ntsup.cz a právnym poriadkom platným v SR.
 4. Tovar reklamujte najlepšie priamo v autorizovaných servisoch, ktorých zoznam býva priložený k návodu; urýchlite tak priebeh reklamácie.
 5. Tovar je možné reklamovať u servisnom stredisku.
 6. Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale, dopravca neručí za zle zabalené zásielky.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu www.ntsup.cz ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.září.2012


 


Reklamačný poriadok


Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež len "občiansky zákonník") a z.č. 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnená spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, potom v súlade s ustanovením z.č. 513/91 Zb., Obchodný zákonník.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Záruka

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľov, 6 mesiacov pre podnikateľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópií), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Tzn. odo dňa, kedy nám bude doručená.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Za vadu nemožno považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke užívania ani závady spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú dôkladnou kontrolou.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.


Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, ako si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo dostal výrobok chybný, zašle nám ho späť nepoužitý, nepoškodený av pôvodnom obale spolu s dodacím listom. Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nezávadný).

Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko na adresu servisného predajcu.

 Kontakt

Infolinka: +420 566 440 100
Email: asistence@ntsup.cz

Sledujte nás

facebooktwitter